Vi leverer løsninger indenfor web, apps & it, hosting, grafisk design og tryksager.

Hvad kan vi gøre for dig?

Apps & Programmering

GRAFISK DESIGN / Website

WEBHOSTING

TRYK & PRINT

Fra ordbogen: kinetik, (af gr. kinetikos 'angående bevægelse', af kinein 'bevæge').

Vi bevæger din virksomhed fremad ved at reducere omkostninger, forhøje profit og accelerere vækst.

Vi realiserer IT projekter, tryk- og grafiske opgaver - til en pris hvor alle kan være med.


PRODUKTER

SSL sikret webside
Din kurv er tom
 SERVER DRIFTSSTATUS: OPTIMAL

Kinetik & Printpusher®

Forretningsbetingelser v1.0 - 11.08.2017

Vi tilbyder mange services og produkter. Derfor er vores forretningsbetingelser lidt lange.
Vi har fremhævet de vigtigste informationer med fed og skrevet 'på dansk'.
Bemærk, at de fede tekster under 'Kort:' ikke er juridisk bindende.

Generelle forretningsbetingelser

PRINTPUSHER® (herefter “KINETIK & PRINTPUSHER®“) leverer ydelser til kunden, herunder (men ikke begrænset til) softwareudvikling & apps, hardware, software, implementeringsydelser, konsulentbistand, konceptudvikling, hosting, grafiske løsninger, grafisk design og fysiske produkter som tryksager, forbrugsmateriale til kontor, emballager og merchandise.

Her præsenteres vores generelle og specifikke salgs- og leveringsbetingelser. Ændringer af disse skal aftales udtrykkeligt, bekræftende og skriftligt mellem KINETIK & PRINTPUSHER® og kunden (af parternes tegningsberettigede repræsentanter).
Ændringer skal aftales udtrykkeligt, bekræftende og skriftligt mellem dig og os. Du kan altså ikke i fodnoten i en email skrive "Må jeg få det hele gratis?".
KINETIK & PRINTPUSHER® leverer ydelserne til kunden i overensstemmelse med god brancheskik og i henhold til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser samt parternes aftale.
KINETIK & PRINTPUSHER® er alene ansvarlig for egne ydelser og dermed ikke for andre ydelser, opgaver eller forpligtelser, som ikke udtrykkeligt er beskrevet i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller parternes aftale.
Alle leveringstider som oplyses af KINETIK & PRINTPUSHER® er vejledende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne. KINETIK & PRINTPUSHER® påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af sådanne vejledende leveringstider. KINETIK & PRINTPUSHER® vil dog så vidt muligt varsle forsinkelser overfor kunden uden ugrundet ophold.
Kunden er selv ansvarlig for at sikre, at KINETIK & PRINTPUSHER®s ydelser er tilstrækkelige til at opfylde kundens behov, krav og forventninger. Kunden anerkender og accepterer, at KINETIK & PRINTPUSHER®s ydelser ikke i enhver henseende kan være fejlfri eller uden uhensigtsmæssigheder.
Vores leveringstider er vejledende (du kender pakketjenesterne) - og en sjælden gang sker der menneskelige fejl.
Kunden er forpligtet til at opfylde de forpligtelser, der er angivet i aftalen mellem KINETIK & PRINTPUSHER® og kunden.
Dette omfatter ligeledes ydelser, funktioner, ansvarsområder med mere, som ikke er fastsat, men som er nødvendige for at KINETIK & PRINTPUSHER® kan levere ydelserne.
Forpligtelserne gælder aktiv at deltage i levering af ydelser, samt samarbejde og fremskaffelse oplysninger som er nødvendig levering for KINETIK & PRINTPUSHER®, samt at kunden træffer beslutninger indenfor rimelig tid.
Såfremt at kunden er forsinket eller leverer mangelfuldt, er KINETIK & PRINTPUSHER® berettet til kompensation for alle de omkostninger som følge af ændringer i tidsplan og allokering af ressourcer.
Desuden skal kunden afholde rimelig omkostning for et hvert arbejde der må omgøres eller yderligere arbejde der må udføres af KINETIK & PRINTPUSHER® på grund af kundens mangelfulde eller forsinkede opfyldning af forpligtelser.
Husk at klæde os på med alle nødvendige informationer. Et godt eksempel der forsinker projekter er manglende login til din webside - og så smutter du på ferie.
KINETIK & PRINTPUSHER® er berettiget til at fakturere ydelser baseret på medgået tid i henhold til KINETIK & PRINTPUSHER®s gældende timepriser jf. den til enhver tid gældende prisliste. Ethvert beløb som KINETIK & PRINTPUSHER® måtte oplyse overfor kunden skal udelukkende anses for, at være et estimat og skal under ingen omstændigheder anses for bindende for KINETIK & PRINTPUSHER® medmindre det udtrykkeligt er anført, at beløbet er fast.
Alle andre ydelser, herunder men ikke begrænset til hardware og software faktureres i henhold til den aftalte pris. Alle beløb er opgivet i danske kroner (DKK). Beløbet indeholder alle skatter og afgifter, som er gældende på tidspunktet for indgåelse af parternes aftale (bortset fra moms). Ved ændring af gældende afgifter reguleres satserne med den økonomiske nettokonsekvens for KINETIK & PRINTPUSHER®.
Vores priser er et estimat og må ikke anses som bindende, med mindre andet er udtrykkeligt anført. F.eks. i en email.
KINETIK & PRINTPUSHER® leverer ikke ydelser på faktura der bagudbetales.
Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer skal enhver forudbetaling være i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Der skal foreligge en ‘saglig og rimelig grund’, og der skal være indgået en klar aftale med forbrugeren om forudbetaling.

Ved alle varer og ydelser der fremstilles specielt til kunden, er forudsætningerne for forudbetaling opfyldt.

Betaling anses først for gennemført når KINETIK & PRINTPUSHER® har råderet over beløbet.
Enhver ydelse eller produktion påbegyndes først, når betalingen er gennemført. KINETIK & PRINTPUSHER® er ikke ansvarlig for evt. forsinkelser (herunder fra tredie part) i betalingsproceduren.
Næsten alle vores varer og ydelser specialfremstilles til dig og vi opkræver kun via forudbetaling.
Vigtig: Vi påbegynder først arbejdet når fakturaen er betalt.
Til gengæld er vores produkter billigere fordi vi ikke skal bruge ressourcer på dårlige betalere.
Hvis kunden har ret til tilbagebetaling, refunderer KINETIK & PRINTPUSHER® beløbet senest 14 dage fra den dato, hvor KINETIK & PRINTPUSHER® har modtaget meddelelse om fortrudt aftale. KINETIK & PRINTPUSHER® gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som blev benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi refunderer indbetalt beløb senest 14 dage fra modtagelsen af fortrudt aftale ;-(
Hvis kunden vil klage over en vare, en ordre, en ydelse eller bestilling, skal kunden rette henvendelse via dette link: Reklamation . Hvis det ikke lykkes KINETIK & PRINTPUSHER® at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. (Indsæt: adresse, mailadresse, url, telefonnummer for de nævn der er relevante for de varer eller ydelser du sælger på din netbutik)
Hvis der opstår et problem, kan du klage via dette link: REKLAMATION. Vi finder altid en løsning.
KINETIK & PRINTPUSHER®s levering af ydelser og produkter sker under forudsætning af kundens betaling af samtlige vederlag, omkostninger og udgifter, når disse forfalder. KINETIK & PRINTPUSHER® bevarer ejendomsretten til og har således ejendomsforbehold, som måtte indgå i de leverede ydelser og produkter, indtil det fulde vederlag er betalt (med tillæg af eventuelle renter og omkostninger).
Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, forpligtiger kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for det leverede, herunder at opbevare og vedligeholde evt. hardware/software/produkter og ydelser forskriftsmæssigt, at holde det forsikret mod brand-, tyveri- og vandskade til den fulde værdi og i øvrigt ikke foretage nogen form for ændringer uden leverandørens skriftlige samtykke. Kunden forpligter sig til ikke uden KINETIK & PRINTPUSHER®s samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over hardware/software/produkter eller ydelser, inden ejendomsretten er overgået til kunden.
Vi bevarer ejendomsretten indtil det fulde beløb er betalt.
Såfremt kunden har reklameret rettidigt, er KINETIK & PRINTPUSHER® forpligtet til at afhjælpe mangler ved ydelserne inden for rimelig tid, under hensyntagen til manglens art samt den betydning, som manglen måtte have for kunden.
Kunden er ikke berettiget til noget forholdsmæssigt afslag som følge af manglerne.
Såfremt en reklamation ikke skyldes en mangel ved de leverede ydelser, er kunden forpligtet til at kompensere KINETIK & PRINTPUSHER® for den tid, der er brugt til håndtering af og opfølgning på reklamationen. Ethvert arbejde som KINETIK & PRINTPUSHER® påtager sig ud over de beskrevne forpligtelser, kan faktureres særskilt til kunden i henhold til leverandørens til enhver tid gældende listepriser for konsulentydelser.
Der er vigtigt at reklamere hurtigt. Særligt ved it og grafiske ydelser. Deadline er 14 dage fra levering - også i ferien. Husk at afsætte tid til at tjekke.
Alle immaterielle rettigheder til ydelserne tilhører KINETIK & PRINTPUSHER® eller dennes leverandører eller underleverandører.
I medfør af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser erhverver kunden en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, vederlagsfri, uoverdragelig, herunder ved sublicens, fuldt indbetalt og royalty-fri licens til at gøre brug af de dele af ydelserne, som KINETIK & PRINTPUSHER® har udviklet specifikt til kunden, til egne interne formål. Licensen er betinget af kundens betaling af alle vederlag, omkostninger samt udgifter.
Der kan gælde separate vilkår for kundens anvendelse af ydelserne, i det omfang at de immaterielle rettigheder og/eller ejendomsrettighederne til ydelserne tilhører tredjemand, herunder leverandører af standardsoftware og/eller hardware eller ydelserne omfatter KINETIK & PRINTPUSHER®s egen standardsoftware. I det omfang at dette er tilfældet, erhverver kunden udelukkende retten til at gøre brug af sådanne ydelser i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat af tredjemand eller KINETIK & PRINTPUSHER®.
KINETIK & PRINTPUSHER® har ret til at anvende den generelle viden, som KINETIK & PRINTPUSHER® opnår ved levering af ydelserne til kunden. KINETIK & PRINTPUSHER® er således berettiget til, overfor tredjemand, at udvikle, fremstille og forhandle produkter og ydelser, der er identiske med eller ligner de ydelser som leveres til kunden.
Du må ikke videresælge kopier af software, programmer eller plug-ins udviklet af KINETIK & PRINTPUSHER®. Medmindre andet er aftalt - der er jo klart :)
I forbindelse med levering af ydelserne vil hver part få adgang til oplysninger om den anden parts forskning og udvikling, forretningsaktiviteter, produkter, tjenesteydelser og knowhow.
Parterne er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger som strengt fortrolige og må ikke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, bruge sådanne oplysninger til andre formål end i forbindelse med levering af ydelserne.
Denne forpligtelse gælder også efter afslutningen af parternes samarbejdsforhold (uanset årsagen hertil).
Adgang til fortrolig information skal begrænses til de ansatte hos kunden og KINETIK & PRINTPUSHER® som er direkte involveret i leveringen af ydelserne.
Uanset det ovenfor anførte er KINETIK & PRINTPUSHER® berettiget til at medtage kunden i KINETIK & PRINTPUSHER® referenceliste til brug af markedsføring.
Dine informationer håndteres strengt fortrolige!
Hverken kunden eller KINETIK & PRINTPUSHER® er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, der skyldes en hindring uden for dennes kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdsmarkedskonflikter (herunder globale og lokale strejker og/eller lockouts), brande, krige, oprør, uroligheder, terrorisme, naturkatastrofer, valutarestriktioner, enhver påvirkning af computervira, orme eller tilsvarende, arrest, import og/eller eksportforbud, sammenbrud eller forstyrrelser af offentlige kommunikations-, forsynings- eller transportmidler, herunder sammenbrud eller forstyrrelser i offentlig elforsyning samt ethvert tilsvarende forhold, som påvirker en underleverandørs opfyldelse over for KINETIK & PRINTPUSHER®.
Den eneste gang - i hele vores levetid - vi var ude for Force Majeure var konflikten på Krim-halvøen. Så det sker heldigvis utroligt sjældent.
Aftaler indgået mellem KINETIK & PRINTPUSHER® og kunden forbliver i kraft, indtil KINETIK & PRINTPUSHER® har leveret ydelserne, medmindre sådanne aftaler ophæves på et tidligere tidspunkt.
En part kan ophæve en aftale indgået mellem parterne, såfremt den anden part væsentligt misligholder aftalen og/eller udlader at afhjælpe den væsentlige misligholdelse inden 20 kalenderdage efter den anden parts påkrav herom. Såfremt Kunden 10 arbejdsdage efter at have modtaget skriftligt krav om betaling, fortsat ikke hare foretaget betaling til KINETIK & PRINTPUSHER®, kan KINETIK & PRINTPUSHER® skriftligt hæve aftalen.
Såfremt KINETIK & PRINTPUSHER® ophæver en aftale mellem parterne som følge af kundens væsentlige misligholdelse heraf, skal kunden returnere de leverede ydelser til KINETIK & PRINTPUSHER®, og kunden har ikke krav på at få refunderet betalte vederlag eller krediteret allerede faktureret beløb.
En part kan endvidere, i tilfælde af den anden parts konkurs, betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt ophæve de aftaler, der er indgået mellem parterne.
Dette er vigtig hvis du ikke betaler til tiden. Vi lægger en arbejdsplan for vores medarbejdere og afsætter ressourcer. De bør ikke sidde på deres hænder. Derfor regner vi med at kunne gå i gang til aftalt tid og aftalt pris.
Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser reguleres af dansk ret og fortolkes i henhold hertil.
Enhver tvist, som måtte opstå mellem kunden og KINETIK & PRINTPUSHER®, skal indledningsvist forsøges afgjort ved direkte forhandling mellem parterne. Hvis parterne er ude af stand til at løse en sådan tvist, skal den indbringes for retten ved KINETIK & PRINTPUSHER®s hjemting.
Hvis tingene går helt galt er vores hjemting som udgangspunkt i København. Det har vi heldigvis aldrig haft brug for.
KINETIK & PRINTPUSHER® skal overholde kundens rimelige sikkerhedsprocedurer, i det omfang sådanne procedurer skriftligt er meddelt KINETIK & PRINTPUSHER®. Hvis kundens sikkerhedsprocedurer forsinker, hindrer, fordyrer eller på anden måde negativ vis påvirker KINETIK & PRINTPUSHER®s levering af ydelserne, er KINETIK & PRINTPUSHER® berettiget til at kræve alle meromkostninger herved dækket af kunden og til en rimelig udskydelse af alle leveringsfrister, som måtte være særskilt aftalt mellem parterne.
Hvis kunden har mange sikkerhedsprocedurer kan det forsinke arbejdet lidt. Ren logik.
Betaling sker via Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, MobilePay og bankoverførsel.

Betaling sker altid forud.

Ved levering af konsulent- eller implementeringsydelser er KINETIK & PRINTPUSHER® berettiget til at fakturere kunden ugentligt og/eller når ydelserne eller dele heraf er leveret. Fakturaen skal specificere tidsforbruget og/eller andre relevante oplysninger.
Levering af hardware og software faktureres forud før levering medmindre andet udtrykkeligt er fastsat.
KINETIK & PRINTPUSHER® fakturaer forfalder til betaling 8 kalenderdage, efter fakturadatoen. I tilfælde af forsinket betaling, påløber renter i henhold til loven om renter ved forsinket betaling. Henstår forfaldne beløb ubetalt i mere end 14 kalenderdage efter forfaldsdatoen, er KINETIK & PRINTPUSHER® berettiget til at tilbageholde levering af ydelserne, indtil det forfaldne beløb er betalt.
Såfremt kunden ønsker at reklamere over en faktura skal dette ske skriftligt til KINETIK & PRINTPUSHER® inden 5 kalenderdage fra fakturadatoen.
Reklamationen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af baggrunden for og årsagerne til, at kunden ønsker at reklamere. Hvis kunden undlader at reklamere indenfor fristen anses fakturaen for endeligt godkendt af kunden.
Vi fakturerer altid forud.
Reklamation over faktura skal ske indenfor 5 kalenderdage fra fakturadatoen - sammen med en detaljeret beskrivelse.
Du kan reklamere her: Reklamation
Da KINETIK & PRINTPUSHER® hovedsageligt leverer varer og ydelser der fremstilles specielt til kunden, gælder fortrydelsesretten kun indtil fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt. Når fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt, er der således ikke længere en fortrydelsesret. Dette gælder dog kun, hvis forbrugeren har givet sit samtykke til at fremstillingen eller tilpasningen kan begynde inden udløb af fortrydelsesfristen jf. Forbrugeraftalelovens § 18 stk. 4.


Såfremt der ikke er tale om en vare eller ydelse der fremstilles specielt til kunden, er der 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.

Kunden skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give KINETIK & PRINTPUSHER® meddelelse om, at købet ønskes fortrudt.Meddelelsen skal gives ved at kontakte (indsæt mail, tlf. nummer osv.) I meddelelsen skal kunden gøre KINETIK & PRINTPUSHER® tydeligt opmærksom på, at der ønskes at udnytte fortrydelsesret. Kunden kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til KINETIK & PRINTPUSHER®. Den medsendes i ordrebekræftelsen - eller kan tilgås via dette link: Reklamation.

Har kunden givet samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og efterfølgende alligevel ønsker at benytte fortrydelsesretten, skal kunden dog være opmærksom på, at KINETIK & PRINTPUSHER® vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret. Herunder også evt. udgifter der er forbundet med at afbryde et igangværende arbejde.
Næsten alle vores varer og ydelser er specialfremstillet. Der er derfor ingen fortrydelsesret ved disse varer og ydelser.
Ved ikke specielt fremstillede varer har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag aftalen blev indgået.
Husk: Du har altid reklamationsret.
Ved reklamation af en ydelse skal kunden kontakte KINETIK & PRINTPUSHER® via dette link: Reklamation..
Der ydes ikke 2 års reklamationsret ved ydelser. Kunden skal derfor straks kontakte KINETIK & PRINTPUSHER® ved problemer.
Kunden har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som KINETIK & PRINTPUSHER® efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.
Hos frisøren kan du heller ikke få en 2-årig reklamationsret på en dårlig frisure. Derfor skal du straks kontakte KINETIK & PRINTPUSHER® via dette link: Reklamation.
Risikoen for ydelsernes hændelige forringelse eller undergang overgår fra KINETIK & PRINTPUSHER® til kunden ved levering af ydelserne, herunder dele heraf ved successiv levering.
Risikoen for en ydelse er din når vi f.eks. har uploaded en løsning på din Dropbox.
Kunden er forpligtet til omhyggeligt at undersøge de leverede ydelser straks ved levering, heraf med henblik på at sikre, at ydelserne er i overensstemmelse med de aftalte krav.
Kunden skal skriftligt reklamere over enhver mangel, som kunden måtte konstatere ved de leverede ydelser.
Reklamation skal ske hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for 14 kalenderdage efter levering er foretaget.
Reklamationen skal indeholde en udførlig beskrivelse af manglerne. Efter denne periode kan KINETIK & PRINTPUSHER® ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler der måtte opstå. Det er kundens eget ansvar at følge op på evt. oversete fejl og mangler indenfor denne tidsfrist.
Såfremt kunden påbegynder brugen af ydelserne, enten helt eller delvist, anses kunden under alle omstændigheder for at have godkendt ydelserne.
Når du får lavet ydelser som f.eks. software er det utroligt vigtigt, at du kontrollerer det hele inden 14 kalenderdage. Det gælder også når der er ferie. Så husk at afsætte tid til at teste.
Ved større projekter kan vi selvfølgelig aftale en længere periode.
Erstatningsansvar for begge parter, er i henhold til dansk rets almindelige regler. Ingen af parterne er ansvarelig for indirekte tab eller følgeskader såsom produktions. og avancetab, tab eller retablering af data, defekt data, merforbrug af interne eller eksterne ressourcer, tab af omdømme eller goodwill.
KINETIK & PRINTPUSHER®s samlede ansvar for de leverede ydelser, kan ikke overstige et beløb svarende til 50% af de samlede beløb, som kunden har betalt for ydelserne, der har udløs kravet.
KINETIK & PRINTPUSHER® har kun ansvar for egne ydelser og ikke for mangler eller forsinkelser, der helt eller delvist skyldes: 1) Kundens misligeholdelse af aftale. 2) Forhold der kan tilskrives kunden eller en trediepart. 3) Kundens brug af ydelserne på en anden måde en forudsat. 4) Begivenheder som kunden bærer risiko for. 5) Tab der er dækket af en forsikring tegnet af kunden eller til fordel for kunden.
Ethvert krav forældes efter 6 måneder efter overlevering af produktet til kunden. Dette gælder dog ikke KINETIK & PRINTPUSHER®s krav på vederlag for ydelserne.
Ingen af partnerne er ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader.
Efter 6 måneder kan der ikke gøres krav.
KINETIK & PRINTPUSHER® indestår for, at ydelserne ikke krænker tredjeparts immaterielle rettigheder. Kunden skal straks give KINETIK & PRINTPUSHER® skriftlig meddelelse om et eventuelt krav fremsat af tredjemand, og KINETIK & PRINTPUSHER® skal være berettiget, men ikke forpligtet til at overtage sagen. KINETIK & PRINTPUSHER® er pligtig til at betale kunden det beløb, som tilkendes denne tredjemand ved en endelig dom (eller et forlig, som leverandøren har givet sit samtykke til), dog med forbehold af de angivne ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser.
Som kunde kan du holdes skødesløs såfremt rettigheder af en tredjemand er blevet krænket.
Såfremt KINETIK & PRINTPUSHER®, som led i leverancen, opnår adgang til personoplysninger hos kunden som er omfattet af persondataloven, må KINETIK & PRINTPUSHER® alene behandle sådanne oplysninger i overensstemmelse med kundens instrukser og er i øvrigt forpligtet til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning.
KINETIK & PRINTPUSHER® skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at de anførte personlysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.
Vi er næsten paranoide når det kommer til persondata og er meget strenge i vores omgang med persondata.
KINETIK & PRINTPUSHER® er berettiget til enten helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, samt indgåede aftaler til en tredjepart, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor (eksempelvis i forbindelse med en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse).
Uanset dette er KINETIK & PRINTPUSHER® dog altid berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundne selskaber.
Kunden må ikke uden KINETIK & PRINTPUSHER®s skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, samt indgåede aftaler med KINETIK & PRINTPUSHER®.
Selvom et sådant samtykke gives af KINETIK & PRINTPUSHER®, kan der i tillæg hertil gælde separate vilkår for overdragelse af ydelserne, i det omfang, at de immaterielle rettigheder og/eller ejendomsrettighederne til ydelserne tilhører tredjemand. Såfremt dette er tilfældet kan ydelserne kun overdrages i henhold til de vilkår og betingelser, der er fastsat af tredjemand.
Med 'overdragelse' menes betydelige ændringer som frasalg af din virksomhed, eller hvis vi overdrager dit projekt til et andet firma som så færdiggør det. Den slags...
Enhver konkret accept af manglende opfyldelse af en forpligtelse i henhold til parternes aftale eller disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller manglende påtalelse af en sådan overtrædelse, skal ikke fortolkes som en accept af eller frafald af, at forfølge eventuelle fremtidige overtrædelser.
Ingen stiltiende accept. Det går begge veje.
Såfremt betalingsmiddel afvises (f.eks. ved betaling med kreditkort) påløber der renter jf. rentelovens 5 stk. 1, samt rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.
Såfremt den forsinkede betaling kræver ændring i den planlagte arbejdsrutine tillægges der yderlige et rimeligt administrationsgebyr i et dertil ændret nyt tilbud eller milepælsbetaling.
Såfremt en betaling afvises og derved forsinker påbegyndelsen af planlagt arbejde kan der - ud over rykkergebyret - pålægges et administrationsgebyr i et nyt udarbejdet tilbud eller milepælsbetaling. Det sker f.eks. når en programmør ikke kan påbegynde sit arbejde og vi må bruge tid og ressourcer på at finde nye opgaver.
Alle websider der udvikles eller leveret af KINETIK & PRINTPUSHER®, er optimeret til følgende browsere:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
Hvis ikke andet nævnes, så udvikler vi altid til det gængse marked. Ved websider er det f.eks. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari og Opera.

Forretningsbetingelser: Hosting

KINETIK & PRINTPUSHER®s ydelser fremgår skriftligt af websiden. Ændringer i ydelserner er kun gældende, såfremt de foreligger skriftligt i bekræftende form.
KINETIK & PRINTPUSHER®s ydelser fremgår skriftlig af websiden. Ændringer er kun gældende, såfrem de foreligger skriftlig i bekræftet form.
Opdaterede priser og pakker kan til enhver tid ses på kinetik.dk/dk/losninger/webhosting.html - og dertilhørende undersider.
Eventuelle prisændringer træder i kraft ved starten af en ny periode, og varsles minimum 30 dage inden de træder i kraft.
Opdaterede priser kan ses på kinetik.dk/dk/losninger/webhosting.html - og dertilhørende undersider.
KINETIK & PRINTPUSHER® tilbyder frit forbrug og belastning af serveren under 'FAIR USE' princippet.
Det betyder, at der ikke må anvendes et uforholdsmæssigt stor del af serverens ressourcer eller båndbredde.
Belastningen af hhv. server og trafik skal følge i normalt forbrugsmønster og afspejle det webhosting-produkt som kunden har købt.
Streaming i store mængder, store filer til download (herunder audio- og videofiler), pornografisk materiale og lignende er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra KINETIK & PRINTPUSHER®.
KINETIK & PRINTPUSHER® afgør ensidigt om materiale er godkendt eller ej.

KINETIK & PRINTPUSHER® er berretiget til - uden varsel - at foretage tekniske ændringer af ethvert system, såfremt det er med henblik for at forbedre sikkerheden eller ydelsen.

KINETIK & PRINTPUSHER® giver begrænset gratis teknisk support i henhold til den gældende aftale. KINETIK & PRINTPUSHER® yder derudover ikke gratis support, heller ikke support for evt. kunder af kunden.

Såfremt kunden har fået tildelt en fast IP adresse må KINETIK & PRINTPUSHER® ændre denne faste IP-adresse uden varsel i de tilfælde, hvor det er nødvendigt pga. juridiske eller tekniske forhold.
Hos os har du frit forbrug - og vi er temmelig large. Men du kan ikke etablere den nye YouTube eller Dropbox uden aftale. Vi skal nok sige til hvis når du når FairUse grænsen.
Kunden må ikke på KINETIK & PRINTPUSHER®s hostingløsninger uploade materiale som er i strid med dansk lov eller er til fare for stabiliteten af serveren. Desuden har KINETIK & PRINTPUSHER® ret til at opsige aftaler, såfremt de er anstødelige, racistiske, forbudte, stærkt pornografiske eller moralsk tvivlsomme. KINETIK & PRINTPUSHER® har i så fald ret til - med øjeblikkelig varsel - at ophæve aftalen med kunden og straks spærre eller fjerne kundens data. Dette er ikke kun begrænset på det materiale der bryder med denne aftale, men omfatter kundens samtlige ydelser og/eller alle data. Det er KINETIK & PRINTPUSHER® alene der afgør, hvornår materiale er anstødelig, racistisk, stærkt pornografisk eller moralsk tvivlsomt.

Kunden må ikke via KINETIK & PRINTPUSHER®s systemer eller hosting-ydelser hacke, sende spam, udføre DoS/DDoS angreb, mail-bombing, port-scanning etc.
Kunden må ikke via KINETIK & PRINTPUSHER®s systemer eller hosting-ydelser sende nyhedsbreve eller reklame-emails uden samtykke fra modtageren.
Kunden må ikke foretage ændringer af ip-adresser, mail- og newsheadere eller distribuere skadelig software. I så fald har KINETIK & PRINTPUSHER® ret til straks at ophæve enhver aftale med kunden. KINETIK & PRINTPUSHER® forbeholder sig retten til at gøre kunden erstatningsansvarlig for følgevirkinger og udgifter.

Kunden forpligter sig til ikke at gøre brug af teknikker, der belaster KINETIK & PRINTPUSHER® servere uforholdsmæssigt meget. KINETIK & PRINTPUSHER® har ret til at deaktivere enhver hosting-ydelse indtil kunden har rettet forholdet.

Såfremt ikke andet er aftalt, gælder en forudbetalt fakturering med en løbetid på 12 måneder på alle hostingprodukter - også for eventuelle eksternt hostede servere, tillægsydelser og servicepakker. KINETIK & PRINTPUSHER® refunderer ikke betalinger for produktet, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt inden udløb af en periode.
Vi har ret til at opsige aftaler, såfrem de er anstødelige, racistiske, forbudte, stærk pornografiske eller moralsk tvivlsomme. Og vi bestemmer hvornår noget går over grænsen.
Opfør dig pænt og vi får ingen problemer :)
Leveringstiden på KINETIK & PRINTPUSHER®s hostingløsninger - inkl. servere - er 4-48 timer. KINETIK & PRINTPUSHER® påstræber dog, at levere den valgte hostingløsning indenfor 2-4 timer indenfor normal arbejdstid.

Ved køb af KINETIK & PRINTPUSHER®s dedikerede og unmanaged løsninger, ydes der ikke gratis reetablering af backup. Backup og reetablering af dedikerede eller unmanaged produkter påhviler kunden. KINETIK & PRINTPUSHER® tilbyder backup og reetablering efter forudgående, skriftlig aftale. Eller når denne service er valgt ved bestillingen.

KINETIK & PRINTPUSHER® re-etablerer backup indenfor 48 timer efter nedbrud - eller efter første bekendtgørelse fra kunden.

KINETIK & PRINTPUSHER® tilbyder backupfilen, som kunden får adgang til via FTP eller cloudløsning. Backupfilerne er typisk komprimeret som .tar, .zip eller anden format.
P.t. opretter vi din server manuelt indenfor 4 til 48 timer. Alt afhængig af hvornår på dagen du bestiller.
KINETIK & PRINTPUSHER® tager backup og gemmer dagligt 7 dage tilbage, samt ugentligt 12 uger tilbage. Backup tages på ekstern server, og opbevares fysisk på en anden server. Der er ikke et specifikt tidspunkt på dagen for, hvornår KINETIK & PRINTPUSHER® tager backup. Tidspunkterne kan således variere.

KINETIK & PRINTPUSHER® er ikke ansvarlig for driftstab eller andre omkostninger som direkte eller indirekte følge af nedetid.
KINETIK & PRINTPUSHER® er ikke ansvarlig for tab af data som følge af nedetid.
Vi tager dagligt backup og gemmer 7 dage tilbage, samt ugentligt 12 uger tilbage. Backup tages på ekstern server, og opbevares fysisk på en anden server. Der er ikke et specifikt tidspunkt på dagen for, hvornår vi tager backup.
Enhver opsigelse skal ske skriftlig - gerne per email. Det er vigtigt at sende fyldestgørende information i forhold til hvem der opsiger aftalen (kundenummer, cvr-nummer, navn og adresse). Forsinkelser, der skyldes manglende information, kan ikke modregnes. Opsigelsesdatoen gælder først når KINETIK & PRINTPUSHER® har modtaget en opsigelse skriftlig med tilstrækkelige informationer. Resttid eller ubenyttet leje godtgøres ikke ved opsigelse. Hostingplanen og andre ydelser bliver således ikke økonomisk kompenseret ved opsigelse før periodens udløb.

Opsigelse skal være KINETIK & PRINTPUSHER® i hænde i skriftlig format senest 30 dage før aftaleperiodens udløb. Indsendes den skriftlige opsigelse ikke senest 30 dage før aftaleperiodens udløb, forlænges perioden med tilsvarende længde som det oprindelig bestilte produkt/periode.
Opsigelse skal ske skriftlig - gerne per mail.
Resttid eller ubenyttet leje godtgøres ikke ved opsigelse - surt.
Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. KINETIK & PRINTPUSHER® kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretsmæssig brug af domænet. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke.
Ved bestilling af et domæne erklærer du automatisk, at domænet ikke krænker 3. part - eller på anden måde skaber problemer.
Såfremt hhv. webhotel og/eller domæne ikke betales indenfor tidsfristen der er angivet i den første faktura, vil domænet blive suspenderet når den første rykkerskrivelse udsendes. Vi gør opmærksom på det i rykkerskrivelsen.
Såfremt rykkeren (inkl. rykkergebyret) betales indenfor den angivne tidsfrist genåbnes domæne og/eller webhotellet uden gebyr.
Såfremt betalingsfristen der er angivet i den første rykker ikke overholdes vil en efterfølgende genåbning af hhv. domæne/webhotel koste 350 kr. + moms i administrationsgebyr.
Kunden vil stadig kunne modtage og sende emails. Mailserveren vil blive suspenderet når 3. og sidste rykker afsendes. Fra dette tidspunkt vil kunden kunne tilgå emails, men ikke sende flere.
Når betalingsfristen for 3. rykker ikke overholdes suspenderes email-serveren og kunden vil ikke kunne modtage, sende eller tilgå emails.
Hvis du ikke betaler din faktura i tide bliver dit webhotel/domæne suspenderet. Det er gratis at få den genåbnet hvis du betaler 1. rykker i tide. Herefter koster det 350 kr. + moms.
KINETIK & PRINTPUSHER® fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for KINETIK & PRINTPUSHER® rejse krav i anledning af driftstop, hacking, indbrug i systemet, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang, eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos KINETIK & PRINTPUSHER®. Tilsvarende gælder ved egentlig force majeure, eks. brand, krig, lockout, naturkatastrofer eller andet.
KINETIK & PRINTPUSHER® forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forretningsbetingelserne uden forvarsel.
Den er vigtig: Vi har ikke noget ansvar for tab hvis vores servere f.eks. bliver hacket eller går op i røg. Det får du heller ikke andre steder.

Forretningsbetingelser: Tryksager og print

KINETIK & PRINTPUSHER® tilbyder, at give et uforpligtende tilbud vedrørende køb af produkter eller ydelser i kategorien 'Tryksager og print'.
Kunden kan uforpligtende udfylde en forspørgsel online. Kunden vil herefter modtage evt. opklarende spørgsmål per email eller via telefonopkald. Når de opklarende spørgsmål - set fra KINETIK & PRINTPUSHER®s side - er besvaret, sendes et tidsbekrænset tilbud og betalingsanmodningslink per email - eller betalingsopfordring per email.
Emailen indeholder også de almindelige salgs- og leveringsbetingelser samt en vejledning om fortrydelsesretten.
Simpelt: Du sender en forspørgsel. Vi sender et tidsbegrænset tilbud per email.
Aftale om køb indgås ved tryk på knappen "BESTIL". Kunden vil særskilt via checkout på websiden, og inden bestillingen teknisk kan gennemføres, igen blive gjort opmærksom på afkald af fortrydelsesretten via en bekræftet godkendelse (OPT-IN). Herefter er aftalen bindende uanset om betalingen gennemføres eller ej.
Såfremt arbejdet af en bestilling er påbegyndt kan købet ikke ophæves.
Det her punkt er meget vigtig: Når du trykker 'BESTIL' giver du os et virtuelt håndtryk. Du kan ikke hæve købet mere såfremt vi har påbegyndt arbejdet.
KINETIK & PRINTPUSHER® fremsender per email et uforpligtende tilbud. Trykstandarder og grafiske krav fremgår af emailen. Enten som tekst i selve emailen eller som vedhæftet fil. Disse oplysninger bliver en del af den forpligtende købsaftale.
Både på websiden og per email fremsender vi trykstandarter og grafiske krav.
KINETIK & PRINTPUSHER® forbeholder sig retten til at afvise bestillinger der, efter KINETIK & PRINTPUSHER®s bedømmelse, er af fremmedfjendsk, voldelig, sexistisk eller på anden måde stødende natur. Det er også kundens ansvar, at trykmaterialet må ikke krænke ophavsrettigheder, tredjemands rettigheder eller stride mod dansk lov.

I tilfælde af, at en trykfil (ikke produceret) eller produkt (produceret) krænker et eller flere af ovenstående punkter, fritages KINETIK & PRINTPUSHER® for alle krav og erstatningsansvar som måtte følge heraf. Kunden er også ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med et evt. retsforsvar og/eller administration og aktiviteter - herunder fremskaffelse af dokumentation - som følge af en krænkelse. Kunden har ingen ret til erstatning på bestillinger der afvises.
Vi gider ikke trykke fremmedfjendsk, voldig, sexistisk eller på anden måde stødende materiale. Det afviser vi. Vores trykker har set mange mærkelige ting.
Der er 2 muligheder for at uploade trykfiler:
A. Når kunden udfylder forspørgselsformularet.
B. Via uploadfunktion i menuen. Den funktion egner sig bedst til upload af trykfiler som indleveres kort tid efter bestillingen.

Uanset om kunden uploader via mulighed A eller B, vil kunden blive bedt om at godkende vores betingelser for upload af filer. Når kunden uploader trykfiler og frigiver filen til produktion, bærer kunden risikoen for eventuelle mangler, der kan henføres til, at vores tekniske trykstandarder ikke er opfyldt.
De tekniske trykstandarder kan adskille sig fra produkt til produkt og vil - som minimum - fremgå af den bekræftelsesemail kunden vil modtage når bestillingen er behandlet. Desuden vil de tekniske trykstandarder også fremgå af websiden.
Du kan kun uploade filen via vores formular ved bestilling. Eller via vores upload-funktion.
Du kan derfor ikke emaile os filerne - det giver for mange problemer.
Stavefejl, grafiske fejl, opløsning, farvegengivelser, overtryk, position af false- og bukkefold, eller maksimal farvepåføring kontrolleres ikke, medmindre andet er aftalt skriftligt i bekræftende form.
Medmindre du har angivet andet under bestillingen kontrollerer vi ikke din trykfil for alle mulige begynderfejl. Hvis du bestiller for et større beløb så anbefaler vi, at du betaler et lille gebyr for at vores trykker kontrollerer din fil for visse fejl. Vi har tidligere kasseret 5.000 kataloger fordi nogle indersider stod på hovedet. Den slags gør ondt i hjertet.
Alt levering sker via forsendelse med Post Norden, GLS, UPS, DHL, DOA, DPD, Danske Fragtmæng eller andre lignende transportfirmaer.
Risikoen for hændelig undergang overgår fra sælger til køber ved levering. Dvs. køber bærer risiko fra leveringstidspunktet.
Såsnart varen er blevet leveret hos dig hænger du på risikoen. Hvis du f.eks. har en Flexaftale med Post Norden og de stiller varen i din garage, så er det dit problem hvis naboens kat strinter på varen.
Leveringstiden består af en sammensætning af følgende parametre:

1)betaling modtaget og bogført
2)rettidig modtagelse af trykklare filer
3)produktionstid målt i hverdage +
4)forsendelsestid

Betalingen gælder som modtaget, såfremt KINETIK & PRINTPUSHER® har råderet over det fulde beløb.

Rettidig modtagelse af trykklare filer er målt fra det tidspunkt kunden har uploaded filen via mulighed A eller B. Se punkt "Upload af trykfilen".
Opfylder filen ikke de tekniske trykstandarder, er den ikke trykklar. Det vil det medføre forsinkelser, som KINETIK & PRINTPUSHER® ikke kan gøres ansvarlig for.

Produktionstiden måles i hverdage.
Hverdage eller arbejdsdagene omfatter alle ugedage: fra mandag og til og med fredag. Officielle helligdage er ikke talt med og er heller ikke at medregne i den ordinære produktionstid. Derudover kan der være særskilte fri- eller helligdage, hvor KINETIK & PRINTPUSHER® holder lukket. Disse vil blive offentliggjort på kinetik.dk med senest 10 dages frist.
KINETIK & PRINTPUSHER® bærer ikke ansvaret for forsinkelser, hvor kunden har overset offentliggørelsen af særskilte lukkedage. Forsinkelser ved forsendelse.
KINETIK & PRINTPUSHER® er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes transport & forsendelse. Kunden har ikke krav på godtgørelse, refusion, tilbagebetaling eller erstatning såfremt produktet er overdraget til transportvirksomheden til tiden. Under begrebet 'til tiden' forstås produktionstid som anført foroven - og evt. tillægstider der meddeles på vores webside og/eller per email.
Leveringstiden sammensættes af:
1. Betaling modtaget og bogført
2. Rettidig modtagelse af trykklar fil
3. Produktionstid målt i hverdage
4. Forsendelsestid


Vigtig: Læs også næste punkt: Fuldbyrdet bestilling / gældende arbejdsdage / deadline
En arbejdsdag er inkluderet i den samlede leveringstid såfremt der er gennemført en fuldbyrdet bestilling.
En fuldbyrdet bestilling er opnået, når følgende er overholdt:

Betaling, bestilling og afsluttet upload af trykklar fil er gennemført inden kl. 10:00 CET (UTC/GMT +1) på en hverdag - såfremt intet andet er aftale skriftligt med kunden. Den dag tæller således med i den samlede leveringstid.

Såfremt bestillinger modtages efter kl. 10:00 CET (UTC/GMT +1) på en hverdag, vil den blive bearbejdet den efterfølgende hverdag. Den dag tæller således ikke med i den samlede leveringstid.

Bemærk at tidspunkterne for deadline kan afvige fra produkt til produkt. Det vil fremgå af hhv. websiden eller ordrebekræftelsen.
Dette punkt er meget vigtig: For at den dag du bestiller også skal tælle med som produktionsdag er det vigtig, at du bestiller inden kl. 10.

Altså: bestil, betal og upload en trykklar fil inden kl 10:00 CET på en hverdag hvis du ønsker, at denne dag skal tælle med i den samlede leveringstid.

Forretningsbetingelser for projekter

Grafisk Design & Programmering mm.

Projekter har en egen dynamik og eget liv. Ofte ændrer projekter sig undervejs. Dit budget er blevet mindre eller større - eller nogle gange dukker der noget uforventet op.

Vi er fleksible og imødekommende og kan hurtigt tilpasse os forandringer. Vores fleksibilitet afspejler sig i vores projekttilbud, der oftest vil være faseopdelt i milepæle. Ved at dele projektet op i milepæle får du et bedre overblik - og luft i økonomien. Du betaler nemlig kun per milepæl.

KINETIK & PRINTPUSHER® indgår bestillings-, projekt- og udviklingsaftaler der er baseret på accept af enten milepæle eller en løsningsbeskrivelse af det samlede projekt.

Accept skal ske skriftligt via email, online formular eller anden form. Her skal det understreges, at accept af et projekt kan ske via bekræftende godkendelse (f.eks. ved at sætte en flueben i en box).

Da prisen beregnes ud fra løsningsbeskrivelsen er det kundens ansvar, at oplyse KINETIK & PRINTPUSHER® entydigt og udtømmende. Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed.
Manglende oplysninger kan medføre en ændring af løsningsbeskrivelsen, som igen kan medføre en ændring af prisen. Dette accepteres af kunden. Kunden bør aktivt bidrage til at informere KINETIK & PRINTPUSHER® om alle forhold, der har betydning for opgavens løsning, herunder information omkring processer, beslutninger og mål. Kunden bør også afsætte interne ressourcer i rimelig omfang som er nødvendig for at projektet kan gennemføres.
Når du gennemfører en bekræftende godkendelse af vores tilbud fanger bordet. Vi går straks i gang med arbejdet.

Det er vigtig, at du forud for accepten klæder os på med alle nødvendige informationer. Eller så godt du kan.
Alle priser er et estimat. Faste priser forudsætter, at der ikke foretages ændringer under forløbet - hverken interne eller eksterne.

Priser kan - med en rimelig begrundelse - korrigeres løbende under hele projektforløbet. Dog kan der ikke opkræves med bagudvirkende kraft for allerede udført arbejde som er godkendt bekræftende af kunden og KINETIK & PRINTPUSHER®. Betaling sker altid forud. Såfremt et betalingsmiddel - uanset årsag - afvises fakturerer KINETIK & PRINTPUSHER® straks kunden. Der pålægges et behandlingsgebyr på 250 kr. Projektet sættes i bero indtil KINETIK & PRINTPUSHER® har råderet over betalingen.
Vigtig: Alle priser er estimater. Ved større projekter kan der ske korrektion for pris, men det går ofte begge veje.
KINETIK & PRINTPUSHER® udarbejder en løsningsbeskrivelse eller påbegynder udarbejdelsen af en løsningsbeskrivelse. Såfremt kunden hverken accepterer, korrigerer eller afslår løsningsbeskrivelsen indenfor 10 dage kan KINETIK & PRINTPUSHER® vælge at udskyde udførelsen eller helt at henlægge projektet. Kunden kan - såfremt det er aftalt - være forpligtet til at betale for den tid og evt. ressourcer KINETIK & PRINTPUSHER® har anvendt på udarbejdelsen af en løsningsbeskrivelse eller de indledende arbejdstrin.

Under løsningstilbud forstås også tilbud om projekter, hvor kunden for udarbejdet forslag. Dette kunne f.eks. være forslag til udarbejdelse af et logo. Forslagene er en del af løsningstilbudet og faktureres. Såfremt kunden afviser forslagene kan kunden ikke kræve refusion.

Medmindre andet er aftalt påhviler det kunden at være ansvarlig for samordning og koordinering af eventuelle andre leverandører, herunder fremskaffelse af adgangskoder, data, materiale, beskrivelser og anden nødvendig information som KINETIK & PRINTPUSHER® skal have adgang til for at kunne fuldføre projektet. Medmindre andet er aftalt.

Er der mellem kunden og KINETIK & PRINTPUSHER® ikke aftale en tidsplan skal KINETIK & PRINTPUSHER® udføre opgaven med den hast som anses for at være rimelig i forhold til projektet størrelse.
Når vi har sendt dig et tilbud har vi oftest også hold kalenderen fri i håb om, at du accepterer vores tilbud. Hvis vi dog ikke hører fra dig inden 10 dage udskyder vi eller henlægger projektet.
Er der mellem kunden og KINETIK & PRINTPUSHER® aftalt en tidsplan skal KINETIK & PRINTPUSHER® udføre opgaven under overholdelse af tidsplanen.
KINETIK & PRINTPUSHER® er forpligtet til - ved forsinkelser - hurtigst muligt at meddele kunden dette. En forsinkelse måles fra den aftalte leveringsdato og indtil den dato, hvor afleveringen finder sted.
Skyldes forsinkelsen forhold der ikke er del af løsningsbeskrivelsen eller projektet, har KINETIK & PRINTPUSHER® ret til at udskyde den aftalte leveringsdate med det antal dage, der svarer til forsinkelsen. Medmindre andet er aftalt skriftligt har kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab pga. en forsinkelse.

Har parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt aflevering af projektet ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato. Forsinkelsen løber indtil den dato, hvor aflevering finder sted.
Skyldes forsinkelsen forhold der ikke er inkluderet i projektet fra KINETIK & PRINTPUSHER®, har KINETIK & PRINTPUSHER® ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen. Såfremt der er forhold der berettiger til yderligere udskydelse er dette berettiget såfremt KINETIK & PRINTPUSHER® kan angive rimeligheden herfor. KINETIK & PRINTPUSHER® er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelsen. (F.eks. ved tabte lønudgifter.)
Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med det konkrete projekt har kunden ingen ret til erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af eventuel forsinkelse.
Hvis projektet af en eller anden grund bliver forsinket kontakter vi dig hurtigst muligt.

Du kan ikke få erstatning ved rimelige forsinkelser.
KINETIK & PRINTPUSHER® har ret til at anvende underleverandører. KINETIK & PRINTPUSHER® tager ansvaret for, at underleverandører lever op til de samme krav som kunden kan forvente af KINETIK & PRINTPUSHER®.
Vi må bruge underleverandører hvilket er meget normalt. F.eks. er Microsoft en underleverandør - eller en ekstern virksomhed der har specialiseret sig i kreditkortbetalingssystemer som f.eks. PayPal eller YourPay.
KINETIK & PRINTPUSHER® yder support i 10 dage efter levering i rimelig omfang. Herefter anses support som værende et nyt projekt og faktureres herefter.
Vi hjælper altid gerne og skal nok sige 'stop' i god tid.
KINETIK & PRINTPUSHER® yder kulance svarende til 10% af den anvendte tid. Hvis et projekt f.eks. har varet 20 timer af afslutte, ydes der 2 timers kulance.

Anvendt tid ud over kulancen faktureres.
Kulancen regnes med som 'support / rettelser / tilpasning'.
Vi er altid kulante og vil gerne finpudse tingene indenfor rimelighedens grænser.
Hvis kunden ikke betaler til aftalt tid (rykkere ikke inkluderet) er KINETIK & PRINTPUSHER® berretiget til at standse alle pågående opgaver øjeblikkeligt.
For at holde vores priser på et flot niveau bliver vi omvendt også nød til at stoppe arbejdet hvis regningen ikke bliver betalt til tiden.
Priser fastsættes i henhold til særskilt aftale eller tilbud og er medmindre andet aftales skriftligt. KINETIK & PRINTPUSHER® forbeholder sig ret til at ændre priser på samtlige ikke leverede produkter, ydelser, services m.m.
Alle priser er estimater og kan løbende ændre sig. Vi er også gode til at ændre prisen nedad til kundens fordel.
Såfremt KINETIK & PRINTPUSHER® udleverer teknsike beskrivelser, dokumenter, grafisk materiale m.m. må dette ikke uden KINETIK & PRINTPUSHER® skriftlige tilsagn bruges til andre formål en det tiltænkte. Alt materiale kunden modtager - uanset i hvilken form - er ophavsretlig beskyttet og må ikke kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart uden KINETIK & PRINTPUSHER® skriftlige samtykke.
Beskrivelser m.v. må kun benyttes til det tiltænkte formål. Så hvis vi udarbejder en intern manual til brug for et plugin er det ikke ok at sælge den på Amazon og tjene millioner.
Såfremt kunden i et igangværende projektarbejde ikke reagerer proaktivt, giver feedback eller på anden måde ikke deltager aktivt i projektets fremdrift og færdiggørelse kan KINETIK & PRINTPUSHER® vælge at udskyde det videre arbejde.

Fristen for kundens feedback er 5 hverdage.

Kunden er stadig forpligtet til at betale for den anvendte tid samt andre relaterede omkostninger.

Når et projekt bliver sat på pause kan et genopstart være forbundet med yderlige omkostninger - afhængig af den forgangne tid og interne ressourceallokering.
Vi planlægger dit projekt og afsætter tid i vores kalender. Hvis vi så pludselig ikke kan komme videre med arbejdet fordi vi f.eks. ikke hører fra dig sættes projektet på pause.
Det kan under omstændigheder koste ekstra at sætte projektet igang - afhængig af hvor lang tid der er gået og om vores medarbejdere i mellemtiden er sat på nye opgaver.
Efter færdiggjort arbejde samt betaling, har kunden ydereligere 14 dage til at teste funktionalitet, fejlfinde samt kontrol. Efter denne periode kan KINETIK & PRINTPUSHER® ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler der måtte opstå. Det er kundens eget ansvar at følge op på evt. oversete fejl og mangler indenfor denne tidsfrist.

Ved større projekter aftales evt. længere frist.
Husk hurtigst muligt at kontrollere varen når du har fået den. Efter 14 dage kan du ikke reklamere mere - medmindre vi har aftalt en længere frist.
Såfremt kunden har reklameret rettidigt indenfor 14 dage er KINETIK & PRINTPUSHER® forpligtet til at afhjælpe mangler ved ydelserne inden for rimelig tid under hensyntagen til manglens art samt den betydning, som manglen måtte have for kunden. Kunden er ikke berettiget til noget forholdsmæssigt afslag som følge af mangler. Såfremt en reklamation ikke skyldes en mangel ved de leverede ydelser, er kunden forpligtet til at kompensere KINETIK & PRINTPUSHER® for den tid, KINETIK & PRINTPUSHER® har brugt til håndtering af og opfølgning på reklamationen. Ethvert arbejde som KINETIK & PRINTPUSHER® påtager sig kan faktureres særskilt til kunden i henhold til KINETIK & PRINTPUSHER® til enhver tid gældende reelle udgifter.
Hvis du en sjælden gang finder en mangel ved vores arbejde, så tøv ikke med at kontakte os indenfor fristen på 14 dage. Vi eliminerer fejl og mangler effektivt og med et smil.